BEVEZETÉS

Body Helper Kft. (2724 Újlengyel Petőfi Sándor utca 48, adószám: 29261967-2-13, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-213073) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: /

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: /adatkezelesi-szabalyzat

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Body Helper Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor utca 48
E-mail: hello@ebony.hu
Telefon: +36 20 575 0822

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat Adatkezelés célja
Vezeték és keresztnév Ügyfélazonosítás, számlakiállításhoz és kapcsolattartás céljából szükséges.
Email cím Kapcsolattartás, marketing és hírlevelek kézbesítéséhez.
Telefonszám Kapcsolattartás , rendkívüli egyeztetések.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Egyéb fizikai sajátosságok Szolgáltatások kizáró tényezői szűrésének segítségéül.
A megrendelés / vásárlás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A megrendelés / vásárlás IP cím Technikai művelet végrehajtása.
 1. 2. Az érintettek köre: A weboldalon vagy személyesen vásárló valamennyi érintett.
 2. 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
 3. 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az arre felhatalmazott munkatársak kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján és etikai alapelveink figyelembevételével.
 4. 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
 • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  Email kérelemmel a hello@ebony.hu címen.

 2. 7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
 1. 8. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy a szolgáltatást teljesíteni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni azaz teljesíteni sem.

Visszahívást igénylő mező adatok kezelésére vonatkozó elvek

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat Adatkezelés célja
Telefonszám Kapcsolat felvétel céljából.
A megrendelés / vásárlás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A megrendelés / vásárlás IP cím Technikai művelet végrehajtása.

2. Az érintettek köre: A weboldalon visszahívást kérő mezőt kitöltő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az arra felhatalmazott munkatársak kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján és etikai alapelveink figyelembevételével.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
 • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Email kérelemmel a hello@ebony.hu címen.

7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy a szolgáltatást teljesíteni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni azaz teljesíteni sem.

Online időpont foglaló adatai kezelésére vonatkozó elvek

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat Adatkezelés célja
Telefonszám Kapcsolattartás , rendkívüli egyeztetések.
Email cím Kapcsolattartás, marketing és hírlevelek kézbesítéséhez.
Foglalandó dátum A szolgáltatás fizikai megvalósulásának kívánt időpontjának meghatározásának céljából.
Foglalás célja Kezelés / Konzultáció Időgazdálkodási felhasználásra.
Szolgáltatás kiválasztása Időgazdálkodási és fizikális előkészületek megkönnyítésének felhasználásra.
Kezelési terület kiválasztása Időgazdálkodási és fizikális előkészületek megkönnyítésének felhasználásra.
A megrendelés / vásárlás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A megrendelés / vásárlás IP cím Technikai művelet végrehajtása.

2. Az érintettek köre: A weboldalon online időpont foglalót kitöltő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az arra felhatalmazott munkatársak kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján és etikai alapelveink figyelembe vételével.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását

Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Email kérelemmel a hello@ebony.hu címen.

7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy a szolgáltatást teljesíteni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni azaz teljesíteni sem.

Ügyfélkapcsolat adatainak kezelése

 1. 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat Adatkezelés célja
Vezeték és keresztnév Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél.
Email cím
Telefonszám
 1. 2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.
 2. 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve szerződéses jogviszony esetén a polgárjogi elévülési idő elteltéig tart.
 3. 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az arre felhatalmazott munkatársak kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján és etikai alapelveink figyelembevételével.
 4. 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
 • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  Email kérelemmel a hello@ebony.hu címen.

 2. 7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
 1. 8. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy a szolgáltatást teljesíteni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni azaz teljesíteni sem.

Hírlevél, DM tevékenység adatainak kezelése

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 1. 4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat Adatkezelés célja
Email cím Információs anyagok célba juttatásának elengedhetetlen feltétele.
A megrendelés / vásárlás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A megrendelés / vásárlás IP cím Technikai művelet végrehajtása.
 1. 5. Az érintettek köre: A weboldalon hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 2. 6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 3. 7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart.
 4. 8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. 9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

– Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
– Tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen
– Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 1. 10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

E-mail útján a hello@ebony.hu e-mail címen.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzé tevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 1. 13. Tájékoztatjuk, hogy
 • Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
 • Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatok kezelése

 1. 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat Adatkezelés célja
Vezeték és keresztnév Beazonosítás
Email cím Kapcsolattartás
Telefonszám Kapcsolattartás
Számlázás adatok Beazonosítás az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban, problémák kezelése érdekében.

2. Az érintettek köre: Minőségi kifogással élő és panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az arre felhatalmazott munkatársak kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján és etikai alapelveink figyelembe vételével.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
 • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Email kérelemmel a hello@ebony.hu címen.

7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy a szolgáltatást teljesíteni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni azaz teljesíteni sem.

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK

Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, további érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vesz igénybe.

Egyes adatfeldolgozók:

HÍRLEVÉL / MARKETING OFFLINE SZÁLLÍTÁSA

– Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Marketing anyagok kiszállítása

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Ebony Laser & Body
E-mail: hello@ebony.hu

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt személyes adatok köre: Szállítási név, szállítási cím.

4. Az érintettek köre: Minden rendszerünkben már regisztrált személy.

5. Az adatkezelés célja: Marketing anyagok házhoz szállítása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő kiszállítás teljesítéséhez szükséges.

8. Az érintett jogai:

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Cégnév: Linux Szerver Kft.
Székhely: 3300 Eger, Garay utca 5.
Szerver fizikai helye: Magyarország

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az érintett jogai:

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

WEBOLDAL ÜZEMELTETÉS

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Body Helper Kft

Székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
E-mail: hello@ebony.hu

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az érintett jogai:

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

SZÁMLÁZÁS

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Octonull Kft.
Elérhetőség: www.billingo.hu

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím.

4. Az érintettek köre: A szolgáltatásainkat igénybe vevő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az érintett jogai:

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

KÖNYVELÉS

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Debra és Társa Kft.

Székhely: 1141 Budapest, Vezér utca 85. 3/2

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím.

4. Az érintettek köre: A szolgáltatás helyszínén szolgáltatást igénybe vevők valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az érintett jogai:

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

ONLINE MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Ebony Laser & Body
E-mail: hello@ebony.hu

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, látogatói adatok

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó- és a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldalon elérhető termékek népszerűsítése, reklámozása, a weboldal látogatottságának növelése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az érintett jogai:

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

BANKI TRANZAKCIÓK

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: bankkártyás fizetések közvetítése a vásárlótól a szolgáltatóhoz.

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: UniCredit Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, látogatói adatok

4. Az érintettek köre: Bankkártyás fizetés igénybe vevők

5. Az adatkezelés célja: Szolgáltatás díjának közvetítése a szolgáltató felé

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az érintett jogai:

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

SZÜKSÉGES SÜTIK

Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a www.ebony.hu weboldal jól működjön, lehetővé teszik Önnek, hogy különböző funkciókat használjon. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.
Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg. Ha nem fogadja el ezen sütik használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére.

TELJESÍTMÉNY SÜTIK (PERFORMANCE)

Segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba weboldalunkkal azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít nekünk a weboldalunk teljesítményének optimalizálásában.
Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg. Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.

CÉLZÁS VAGY REKLÁM SÜTIK (TARGETING)

Cél Név Adatkezelési tájékoztató elérhetősége
analitikai mérések Google Analytics https://www.google.com/intl/hu/policies/
személyre szabott reklám megjelenítése Google AdSense https://www.google.com/intl/hu/policies/
Google Adwords konverziókövetés Google AdWorlds https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak az Ön számára és érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el, és hogy korlátozzák, hogy hányszor néz meg egy hirdetést. Abban is segítenek, hogy mérjük reklám kampányaink hatékonyságát az oldalakon. Ezeket a sütiket arra használhatjuk, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott és megoszthatjuk ezt az információt más felekkel, ideértve hirdetőinket.
Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a fogyasztókat IP címükön keresztül ez által gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat.

A Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon részletesen megismerheti:
https://www.google.de/policies/privacy/

SÜTIK KONTROLLÁLÁSA ÉS TÖRLÉSE.

A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatók a beállítások, hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközén. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük, nézze meg a böngésző információkat vagy a böngésző segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról!
Ha kikapcsolja az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg a www.ebony.hu oldalán van.
Ha különböző eszközöket használ a www.ebony.hu oldal megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.) bizonyosodjon meg róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön az Ön süti igényeinek megfelelően került beállításra.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. A részvételi szándék jelzésének feltétele, hogy Ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatóinkat, amit a hírlevél feliratkozásnál jóvá kell hagynia (be kell pipálnia).

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A kezelő személyzet az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan rögzíti. A Body Helper Kft az önként megadott adatokat a Body Helper Kft által üzemeltett szervereken tárolja.
Az Body Helper Kft és a weboldal fejlesztői a megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
tájékoztatáshoz való jog,
helyesbítéshez való jog,
törléshez való jog.

TÁJÉKOZTATÁS-KÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön a tájékoztatóban található elérhetőségeken írásban információt kérhet a Body Helper Kft-től a következőkről: mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli.

Az Ön kérésének a Body Helper Kft 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget. A hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a feliratkozáskor megadott, vagy a Body Helper Kft nyilvántartásában szereplő e-mail címéről kezdeményezze a kérést, vagy a lista adminisztrátornál a személyi azonosságának megadásával azonosítsa magát.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

A kapcsolattartásra feltüntetett e-mail címünkön kérheti, hogy a megadott személyes adatai módosításra kerüljenek. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve, vagy más személyes adata. A kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást a kérés beérkezését követő 30 napon belül elvégezzük.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

A kapcsolattartásra feltüntetett e-mail címünkön kérheti, hogy a beléptető rendszerben tárolt személyes adatait töröljük. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a törlést követően a megadott e-mail címén értesítjük.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Body Helper Kft-t a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A Hatóság elérhetősége:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.